3 komentáre

 1. WannabeeP
  29 decembra 2019 @ 15:33

  NÁVRAT K MARXOVI – KOMUNIZMUS JE MOŽNÝ BEZ UTÓPIE

  Najväčším omylom Marxových kritikov je konštatácia, že v III. časti Kapitálu narazil Marx na Zákon rovnej miery zisku, ktorý sa javil zdanlivo v rozpore s teóriou hodnoty z Kapitálu I., čím sa pre buržoáznych ekonómov stala celá Marxova teória bezcennou a teóriu pracovnej hodnoty opustili. Nie však Marx, ktorý ponechal riešenie problému budúcim generáciám.
  Pre Marxa to bol problém, ktorý musel odstrániť, pretože on považoval mieru vykorisťovania za primárny faktor. Do konca života sa mu to však nepodarilo.

  Na druhej strane budúceho úspechu však Marx vo svojich poznámkach geniálne uvažoval o objavení sa „všeobecného intelektu“ a zrušení duševného vlastníctva.
  (Myslím, že tento predpoklad, bol tak šokujúci, že sa s ním Marx nezdôveril ani Engelsovi, majúc na mysli práve prípad, keď ho Engels vrátil na „zem“ v prípade nereálneho Marxovho pohľadu na Darwinovu evolučnú teóriu. V prípade „všeobecného intelektu“ však kolieska zapadajú presne tam kam majú.)
  *
  AKÝ STAV VIDÍME DNES
  Dnes už vieme, že najneskôr do roka 2045 sa objaví Umelá inteligencia, ktorá súčasnú 100-ročnú ochranu obludného buržoázneho duševného vlastníctva anuluje. Utajované technológie začnú slúžiť ľudstvu.
  [Veď napr.: 21.10. 2019 bolo oznámené dosiahnutie Kvantovej nadvlády (Quantum Supremacy), ktorej existencia bola predikovaná o 100 rokov alebo dokonca ako holá nemožnosť. Dnes je to fakt, ktorý v súčasnosti vyvoláva „kohútie“ zápasy na jednej strane medzi NASA (+ Google) a IBM ako producentom nekvantových PC, na strane druhej. A tiež molekulárni inžinieri dosiahli v r. 2019 významný prielom, keď sa im podarilo vytvoriť a ovládať kvantové stavy v bežnej elektronike na báze karbidu kremíka.]

  TO JE TÁ MARXOVA REVOLÚCIA

  Umelá inteligencia odštartuje Technologickú singularitu, ktorá spôsobí technologický zvrat a robotizácia učiacich sa strojov spôsobí závratné zvýšenie produktivity. Technologická revolúcia vyvolá revolúciu sociálnu. (Platia Zákon hodnoty [t=A/P] a Zákon nadhodnoty [N= L.A.P] – Kapitál I., v ktorých produktivita [P] hrá rozhodujúcu úlohu.)

  „Táto jedinečná kapitalistická spoločnosť ostáva riadená Zákonom hodnoty, teda zákonom svetového trhu, majúc svoj pôvod v technologických revolúciách bez ohľadu na to, odkiaľ vzišli.“ (Raya Dunayevskaya, marxistka USA,1947).

  ROZPAD SPOLOČNOSTI

  Aby sa spoločnosť nerozpadla následkom masovej a masívnej nezamestnanosti, štát musí nutne zaviesť Základný Nepodmienený Príjem. Európska komisia sa nedávno začala pohrávať s myšlienkou, že by mal zamestnávateľ za pracujúce stroje odvádzať sociálne poistenie. Mal by tak vyrovnať finančný výpadok v systéme spôsobený prepustením živých zamestnancov.
  K tomu možno vystopovať Marxov záver z Komunistického manifestu, kde Marx píše: „Buržoázia … je neschopná panovať, pretože nie je schopná zabezpečiť svojmu otrokovi živobytie ani len v rámci jeho otroctva, pretože ho nevyhnutne necháva klesať do postavenia, v ktorom ho sama musí živiť, namiesto toho, aby ju on živil.“
  Tento záver je treba znova prerozprávať vytvoriť naratív (prerozprávanie, zmena zmyslu obsahu novým výkladom).
  Hodnota pracovnej sily robotníka bude rovná nule.
  Miera vykorisťovania, ako Marxov primárny faktor, takisto.
  Robotníci (námedzne pracujúci, stredná trieda – pracujúci za mzdu) vypadnú zo systému.
  Postupne zaniknú kapitalistické výrobné vzťahy a deľba práce.
  Tu možno vystopovať tiež Marxove závery o „relatívnom zbedačovaní“ robotníckej triedy, ktoré treba znova prerozprávať, dať im nový zmysel bez zbytočného resentimentu (záporný emocionálny postoj prejavujúci sa pocitom krivdy, pomstychtivosti, ).

  ROBOTNÍK VYSTÚPI Z KAPITALISTICKÉHO VÝROBNÉHO VZŤAHU

  Marxov tzv. transformačný problém, t.j. súčasný výpočet miery vykorisťovania, miery zisku a relatívnych cien nebol dodnes vyriešený(?) a nebolo ani dokázané, že riešenie existuje.
  Marx ale o Umelej inteligencii nič nemohol tušiť – ale nutne predpokladal odstránenie ťažkej, fyzickej, stereotypnej netvorivej práce. Tak ako Darwin netušil o DNA a tak ako Einstein netušil o rozpínaní vesmíru, hoci jeho rovnice to obsahovali.
  Celá práca robota (učiaceho sa stroja, ktorý bude vyrábať ďalšie učiace sa stroje) bude nezaplatená a bude patriť vlastníkovi.
  Robot, ako jednorazovo zakúpená pracovná sila nepodlieha vykorisťovaniu.
  Hodnota tovaru (meraná spoločensky nutným časom) sa bude limitne približovať k nule a logicky s ňou aj cena tovaru, ktorú ale dovtedy (do Technologickej singularity) určuje trh. Tým sa rieči aj otázka stanovovania hodnoty tovaru v prechode, nakoľko prechod ani nenastane.

  KONIEC KAPITALIZMU

  Zisk sa bude rovnať NULE zásluhou nulovej nadhodnoty a tá zásluhou Zákona konkurencie a to znamená koniec kapitalizmu, ktorý zasyčí ako snehová guľa na rozžeravenej platni.
  S koncom kapitalizmu, ako čítame Marxa, ktorý prišiel s myšlienkou, že pre každú historickú etapu spoločenského vývoja platia iné pravidlá. Niečo iné platí v otrokárskej spoločnosti, niečím iným sa riadi feudalizmus a zákony (ekonomické), ktoré platia v kapitalizme, tiež nie sú večné – raz prestanú po naplnení platiť všetky jeho zákonitosti, a teda toto naplnenie bude generovať novonastupujúcu spoločenskú formáciu.
  To je v skratke celé kúzlo, do riešenia ktorého môže zasiahnuť každý, keď vyrieši problém Zákona rovnej miery zisku.

  Alebo inak: Je vôbec treba niečo riešiť, keď robotník (človek pracujúci za mzdu) – tvorca hodnôt – vo výrobných vzťahoch už nebude figurovať?

  Tým budú zároveň vyriešené aj všetky tri Marxove problémy, ako otázka:
  1) násilnej revolúcie – nebude pravdepodobne nutná, ak bude včas zavedený ZNP potom revolučný prechod bude nenásilný
  2) prvotnosti alebo súčasnosti revolúcie – dejiskom nebude ako prvá najrozvinutejšia priemyselná krajina a prvenstvo nebude patriť ani najslabšiemu ohnivku kapitalistického sveta. Bude nenásilná. Stane sa to takmer NARAZ – celosvetovo.
  3) prechodu medzi kapitalizmom a komunizmom, ktorý nebude potrebný, alebo bude relatívne veľmi krátky, pretože všetko sa stane naraz

  K tomu píše Marx v spise Nemecká ideológia (1845):
  „Proletariát môže teda existovať len vo svetovom historickom meradle, a rovnako môže i komunizmus, jeho akcie, vôbec mať len, svetodejinnú existenciu.

  Komunizmus nie je pre nás stav, ktorý by mal byť nastolený, ani ideál, podľa ktorého sa má riadiť skutočnosť.“

  Reply

 2. WannabeeP
  29 decembra 2019 @ 15:35

  Americká marxistka Raya Dunajevskaya V ESEJI „ABECEDA TEÓRIE MARXIZMU: POKLES MIERY ZISKU A TEÓRIA KRÍZ 1947, potvrdzuje to, čo tvrdím ja vyššie

  https://nezavisli.blogspot.com/2010/01/abeceda-teorie-marxizmu-pokles-miery.html
  Zákon klesajúcej tendencie miery zisku je prejavom zákona hodnoty za najrozvinutejších podmienok kapitalistickej produkcie. Za týchto podmienok stále väčšia prevaha mŕtveho nad živou prácou spôsobuje taký klesajúci vzťah nadhodnoty voči celkovému kapitálu, že môže *nastať deň, kedy, i keď by si kapitalista mohol privlastniť celých 24 hodín práce armády ZAMESTNANÝCH, a pracujúci by žili zo vzduchu*, kapitalisti by nedosiahli DOSTATOK nadhodnoty na zabezpečenie mamutieho kapitalistického stroja v stále sa zväčšujúcej miere. Hlavné protirečenie kapitalizmu tak opätovne potvrdzuje tri základné fakty kapitalistickej produkcie: (1) pokles miery zisku, (2) hlbšie a hlbšie krízy, a (3) väčšiu a väčšiu armádu nezamestnaných.

  *Pozn*.: Nebudú žiť zo vzduchu ale zo Základného nepodmieneného príjmu, o ktorom Raya, ako nutnosti, nemohla tušiť. A v podstate už námedzní pracujúci nebudú súčasťou deľby práce. Ako celok už môžu tvoriť Armádu nezamestnaných a ich práca bude zastúpená ich „alter ego – robotmi“ (neživou prácou).
  R. Dunajevskaja, ešte v 1947 (zomrela v 1987), takisto ako Marx, možno tušila o robotizácii ale nič o Umelej inteligencii, teda „o takmer NARAZ nastupujúcej neživej práci učiacich sa robotov.

  Reply

 3. WannabeeP
  29 decembra 2019 @ 15:59

  OVOĽUJEM SI OPONOVAŤ:
  1) Citujem: „Myslím, že komunizmus nie je trvalo udržateľný. Raz budú totiž počet chudobných a ich chudoba tak veľká, že príde k vzburám …“
  Komunizmus je spoločenstvo slobodných ľudí materiálne nezávislých. Neexistujú v ňom triedy a teda ani chudobní. Neexistuje v ňom štát a ani politické systémy, žiadna forma vlády a teda ani komunisti.

  2) Citujem: „Komunizmus. Rovnostárska spoločnosť. Ideál rovnosti. Tak prečo sa rúca? “
  Komunizmus sa nikde nezrútil, pretože, nikde doteraz neexistoval. Je to moderné bezštátie. Komunizmus nie je o dokonalosti ale o slobode. Materiálny dostatok pre každého je v ňom samozrejmosťou, ale nie cieľom. Bez neho nemožno o komunizme vôbec hovoriť. Cieľom je sebarealizácia každého.

  3) Citujem: „nebolo ťažké spustiť vykonštruovaný proces proti inak zmýšľajúcim jedincom, uvrhnúť ich do dlhoročného väzenia alebo popraviť. De facto neexistovala sloboda vierovyznania a do západnej Európy sa mohlo cestovať len ojedinele. “
  Procesy toho typu sa skončili r.1953 Stalinovou smrťou. Stalin bol antikomunista a zabil viac komunistov než Hitler. Stalin vnútil všetkým svojim satelitom centralizovaný štát a tým podpísal rozsudok smrti celému socialistickému táboru. Spoločenská formácia môže nad tou starou zvíťaziť len v tom prípade ak bude produktívnejšia a to centralizované štáty so socialistickým monopolom nemohli nikdy dokázať aj napriek svojmu sociálnemu náboju.

  4) Citujem: „Spočiatku sa vyvlastňovalo, čoho obeťou bol aj otec mojej mamy. Nechcel podpísať vyvlastnenie,“
  Pokiaľ máš na mysli združstevňovanie tak k vyvlastneniu v tejto forme hospodárenia nemohlo prísť. Pôda patrí dodnes členom alebo bývalým členom družstva. Komunisti urobili prvotnú akumuláciu namiesto kapitalistov a vytrhli tak roľníka z idiocie dedinského života. Dali mu pôžička a moderné poľn. stroje. Kým u nás dosahoval výnos 50 q/ha obilia, v Rusku to bolo iba 15 q/ha.
  Zrušením družstiev po 1989 sa miera nezamestnanosti dostala na dvojciferné percentá.
  Zrušením škôlok a jaslí, tohto výmyslu zaváňajúceho spoločnou výchovou detí z Komunistického manifestu boli mladé rodiny takisto poškodené

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *